Program

PÁTEK 6.4.2018  
9:45 10:00 Zahájení konference
10:00 11:00 Revmatologická onemocnění a jejich vliv na skelet  - předsedající Pavelka K., Štěpán J.
10:00 10:10 Štěpán J. Biologická léčba jako první volba při prevenci osteoporózy při revmatoidní artritidě
10:10 10:20 Brábníková Marešová K. Osteoporóza při juvenilní idiopatické artritidě 
10:20 10:30 Pavelka K. Osteoporóza při spondyloartritidách 
10:30 10:40 Růžičková O. Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza 
10:40 10:50 Franeková L. Postižení skeletu při syndromu SAPHO
11:50 11:00 Diskuze
11:00 11:20 Přestávka  
11:20 12:10 Sarkopenie, pády a nové aspekty bezpečnosti léčby - předsedající Horák P., Kučerová I.
11:20 11:30 Štěpán J. Porozita kortikální kosti a riziko neobratlových zlomenin při léčbě osteoporózy 
11:30 11:40 Kos S.  Plicní choroby ve stáří a jejich vliv na skelet
11:40 11:50 Jambura J. Prevence vzniku MRONJ
11:50 12:00 Vyskočil V. Vitamin D, sarkopenie a pády- sponzorovaná přednáška
12:00 12:10 Diskuze    
12:10 13:00 Oběd  
13:00 14:00 Pokračovat nebo ukončit ? - sympozium podpořené společností Amgen - předsedající Vyskočil V., Rosa J.
Henneicke H. The use of Denosumab for the treatment of osteoporosis
Rosa J. Klinické aspekty užívání denosumabu
Vyskočil V. 13-ti leté sledování pacientky léčené denosumabem
Sekce pro nelékařské pracovníky
14:00 15:20 NELZP Blok I.
Čapková V. Osteoporóza a doporučený příjem vápníku
Pastyříková M. Péče o pacienty po zlomeninách proximálního femuru
Hejnová H. Dětský pacient v osteocentru - kazuistiky
Diskuze
15:20 15:40 Přestávka  
15:40 17:00 NELZP Blok II.
Kutiová B. Výživa a Osteoporóza
Kmoníčková P. Kazuistika sekundární osteoporózy
Hummelová J. Miniinvazivní operační zákroky na páteřním sloupci při osteoporóze
Vávrová Simlerová P. Život s Osteogenesis imperfecta 
Diskuze
Sekce lékařů
14:00 15:00 Fracture Liaison Servis praktická realizace- předsedající Džupa V., Pavelka T., Pikner R.
14:00 14:08 Pikner R.  Celostátní projekt  Osteo-sekundární prevence osteoporotických zlomenin
14:08 14:16 Filip M., Novosad P.  Reálný stav FLS na Zlínsku
14:16 14:24 Dojčarová H. Současný stav FLS realizace ve FN Plzeň
14:24 14:32 Džupa V. Má dlouhodobé sledování pacientů se zlomeninou proximálního femuru smysl?
14:32 14:40 Pavelka T. Insufficiency fracture
14:40 14:48 Belatka J. Efekt chirurgického a konzervativního ošetření zlomenin páteře z osteoporózy a jejich vliv na bolest
14:48 15:00 Diskuze
15:00 15:30 Mužská osteoporóza - sympozium podpořené společností Pfizer - předsedající Horák P., Palička V.
Horák P.  Rizikové fraktury a fraktury u mužů
Vyskočil V. Rozdíly ve struktuře kosti, hormonálních vlivech a mortalitě po osteoporotické zlomenině dle pohlaví
15:30 15:50 Přestávka  
15:50 17:00 Jiné formy sekundární osteoporózy- předsedající Broulík P., Vyskočil V.
15:50 16:10 Hackl M. MikroRNAs in der Diagnostik der Osteoporose (vyzvaná zahraniční přednáška)
16:10 16:20 Broulík P. Osteoporoza a obezita
16:20 16:30 Raška I. Neuroendokrinní karcinom s nadprodukcí PTH
16:30 16:40 Šenk F. Denzitometrické nálezy u dialyzovaných pacientů
16:40 16:50 Vlčková E. Cushingův syndrom a sekundární osteoporóza   
16:50 17:00 Diskuze
17:00 18:00 Léky indukovaná osteoporóza - předsedající Žofková I., Šenk F.
17:00 17:20 Henneicke H. Glucocorticoid-induced osteoporosis – molecular mechanism and therapy (vyzvaná zahraniční přednáška)
17:20 17:30 Žofková I. Nejčastější vnitřní onemocnění komplikovaná osteoporózou. Multifaktoriální poškození skeletu 
17:30 17:40 Suchý D. Vliv konvenčních a biologických chorobu modifikujících léčiv na kostní metabolizmus u pacientů s RA. 
17:40 17:50 Palatková I. Kostní densita a tělesné složení u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu léčených inhibitory aromatázy 
17:50 18:00 Diskuze
18:00 19:00 Vyhlášení výsledků voleb SMOS - předsedající Palička V., Raška I.
19:00   Závěr prvního dne
SOBOTA 7.4.2018
8:00 9:00 Dětská osteoporóza a varia - předsedající Bayer M., Kutílek Š.
8:00 8:10 Bayer M. Metabolická osteopatie nezralých dětí – co vlastně víme?
8:10 8:20 Kutílek Š. Chyby, omyly a mýty při diagnostice metabolických onemocnění skeletu v dětském věku
8:20 8:30 Dortová E. Vývoj kostní denzity u původně extrémně nezralého novorozence v prvních 5 letech života- kazuistika
8:30 8:40 Kutílek Š. Nové trendy v léčbě hypofosfatemické křivice 
8:40 8:50 Jackuliak P. Vplyv prírodného vápnika a vitamínu D3 na vývoj osteoporózy u ovariektomovaných potkaníc -
predbežné výsledky - sponzorovaná přednáška
8:50 9:00 Diskuze
9:10 9:50 Řešení hraničních indikací,  Sudeck a nevyjasněné případy - předsedající Zikán V., Kasalický P.
9:10 9:20 Zikán V. Osteoanabolická léčba v klinické praxi: hraniční indikace
9:20 9:30 Řehořková P. Komplexní  regionální bolestivý  syndrom (CRPS) a terapie bisfosfonáty.
9:30 9:40 Dolejšová M. Nevyjasněný případ-osteoporoza muže s malnutricí
9:40 9:50 Diskuze
9:50 10:20 Sympozium Roche - předsedající Pikner R., Palička V.
9:50 10:10 Pikner R. Markery kostního metabolismu a sekundární osteoporóza
10:10 10:20 Diskuze
10:20 10:50 Janáčková L. Psychické zvládání klimakteria a andropauzy
10:50 11:10 Přestávka  
11:10 13:20 Právní aspekty zdravotní péče - předsedající Kasalický P., Zikán V.
11:10 11:40 Štajer L. Výklad definice lege artis, práva pacienta, závaznosti pozitivních listů plátců,
převádění pacientů na léčbu určenou poskytovatelem na základě výsledků veřejné zakázky,
 informovaného souhlasu a nyní aktuálně § 16
11:40 12:00 Těšinová J. Ochrana soukromí GDPR, právní odpovědnost, aktuální judikatura k informovanému souhlasu, mlčenlivosti 
12:00 13:10 Svejkovský J. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků a vyjímky z povinné mlčenlivosti.
  Oznamovací povinnost                                                                                                      
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta
Průlom do povinné mlčenlivosti v zájmu právní ochrany lékaře
Nahlížení do zdravotnické dokumentace 
Lékař a media
Ochrana osobnosti a dobré pověsti lékaře
Neposkytnutí pomoci
13:10 13:20 Diskuze 
11:10 13:20 Kulatý stůl - Fracture Liaison Servis - 
    1.  setkání   zájemců  a řešitelů  projektů Osteo-sekundární prevence osteoporotických zlomenin
1. Představení projektu  Osteo-sekundární  prevence osteoporotických  zlomenin
2. Cíle  projektu 
3. Časový harmonogram a  algoritmy
4. Organizace  projektu
5. Návrh  klinických protokolů
6.  Registrace  potenciálních  klinických řešitelů projektu  
13:20  13:30 Závěrečné slovo  
13:30 14:20 Oběd
                                   XIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA POŘÁDÁ SMOS ČLS JEP, z.s.
                                                       GARANTEM  AKCE JE doc. MUDr. VÁCLAV VYSKOČIL, Ph.D.
Změna programu vyhrazena.